Internship cell | Programs

On job training / Internship program

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यात अंमलबजावणी करताना पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेल्या श्रेयांक अराखड्यानुसार विद्यापीठे, संलग्नीत महाविद्यालये / उच्च शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांसाठी आंतरवासिता (इंटर्नशिप) / प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे शासन निर्णय क्रमाांकः: एनईपी- 2024/प्र.क्र.11 /निनश-3

 

Internship and on job training

As per National Education Policy-2020 implementation in the Maharashtra state, For Graduation / Post Graduation while applying Credits awarded for various courses in Universities and affiliated colleges, Directions and indicators. Government GR: NEP- 2024/P.R.11/Ninsh-3 

Letters and formats 

Certificate of Completion

On-the-Job Training/ Internship Consent Form

Proposal letter to company

Annexure-4 Student reliving letter

Annexure-5 On Job Training / Internship Attendance

Annexure-6 weekly attendance

Annexure-7 Supervisors Assessment Report

Annexure-8 Interns Feedback Form

Annexure-9 Institutional Internship Assessment form